Zapisnik letne skupščine SZDGPMŽ 2017

 

SZDGPMŽ

Zadobrova 51,

3211 Škofja vas

 

 

Zapisnik

letne skupščine SZDGPMŽ,

ki je bila 3.6. 2017 s pričetkom ob 8:30 v Tremerjah.

Prisotni delegati društev: Brežice, Cavias rex klub, Dravinjska dolina, Gojitelj Miklavž, Ivančna Gorica, Jesenice, Kamnik-Domžale-Mengeš, King klub, Kranj, Laško, DZGMŽ Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Odranci, Oplotnica, Pragersko, Ptuj, Rakun, Koroška, KGBS Slovenije, KGŠK Slovenije, Škofja Loka, Trbovlje, Vrhnika, Žalec, 2 delegata SV Slovenije.

Predlagani dnevni red :

1. Otvoritev in pozdrav predsednika SZDGPMŽ

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Poročila za leto 2016

4. Razprava in potrditev poročil za leto 2016

5. Razrešnica staremu vodstvu SZDGPMŽ

6. Volitve novega vodstva SZDGPMŽ

7. Obravnava programov dela in finančnega plana za leto 2017

8. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2017

9. Določitev članarine, cen obročkov, prispevkov sekcij in tiskovin

10. Prenehanje članstva neplačnikom in sprejem novih članov

11. Razno

12. Podelitev Lehrmanovih priznanj

13. Podelitev EE medalj

14. Podelitev priznanj ob 40 letnici SZDGPMŽ

15. Družabni zaključek skupščine

Ad.1

Predsednik Benetek je pozdravil vse prisotne in prebral dnevni red na katerega ni bilo pripomb oz. dopolnil.

Ad.2

Tajnik je prebral predloge za delovno predsedstvo.

Predsednik delovnega predsedstva Franc Glažar, člana Sonja Gomboc in Alojz Vidmar.

Zapisnikar Peter Podvršnik.

Overovatelj zapisnika Milan Sitar in Stane Novak

Verifikacijsko - volilna komisija : Igor Čegovnik, Branko Funda in Ivan Šraj.

Predlog je bil dan na glasovanje ter bil soglasno potrjen.

Gospod Franc Glažar se je zahvalil za zaupanje in prisotne opozoril, da bo skupščino vodil po Pravilniku o vodenju skupščine in volilnih postopkih. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 27 delegatov s pooblastili, kar je dovolj za nadaljevanje skupščine.

Ad.3

Poročila za leto 2016 so društva dobila po pošti, zato ni potrebe po ponovnem branju. Predsedujoči je prisotne povprašal ali imajo na poročila še kaj dodati.

Gospod Žurbi je prisotne seznanil, da je na zalogi še določeno število obročkov, ki jih lahko po redni ceni še naročijo, v nasprotnem pa jih bodo komisijsko uničili. Gospod Tomaž Zver je podal predlog sprejet na sestanku sekcije za kunce,da se spremeni razstavni pravilnik SZDGPMŽ v členu, ki govori o kolekcijah. Predlog sekcije je, da se število živali v kolekciji poveča iz 4 na 6. Sprememba člena nikogar ne omejuje. Kdor bo želel razstavljati štiri živali jih bo lahko tako kot do sedaj, kdor pa ima na voljo več živali pa jih bo lahko razstavljal tudi pet ali šest. V seštevku kolekcije bodo upoštevane štiri najboljše ocene, vendar morajo biti živali obeh spolov.

Ad.4

Gospod Ločniškar je v razpravi poudaril, da bi morala sprememba členov Razstavnega pravilnika veljati za vse sekcije in izključno samo za državne razstave. K razpravi o letnih poročilih se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog kunčjerejske sekcije o povečanju števila živali v kolekciji na državnih razstavah. Za predlog je glasovalo 27 delegatov, nihče proti ali vzdržan. Delegati so soglasno potrdili poročila za leto 2016. Sprejet je bil:

SKLEP 1:

Spremeni se 15. in 17. člen Razstavnega pravilnika SZDGPMŽ, tako da se upošteva predlog sekcije za kunce, da na državnih razstavah kolekcijo lahko sestavlja štiri do šest živali obeh spolov, ocene štirih najbolje ocenjenih pa gredo v skupni seštevek točk.

Poročila za leto 2016 so soglasno potrjena.

Ad.5

G. Glažar je dal na glasovanje razrešnico dosedanjemu vodstvu, organom in komisijam SZDGPMŽ. ZA razrešnico je glasovalo vseh 27 delegatov.

SKLEP 2:

Razrešnica dosedanjemu vodstvu je soglasno sprejeta.

Ad.6

Predsedujoči je delegate vprašal ali naj o kandidatih za novo predsedstvo, komisije in organe glasujejo javno ali tajno. Delegati so se soglasno odločili za tajno glasovanje. G. Glažar je prebral sezname kandidatov za posamezne funkcije in izpostavil nezasedeno mesto tajnika SZDGPMŽ. K razpravi se je priglasil g. Pistotnik in predlagal, da v novem mandatu tajniška dela prevzame Franc Glažar s čimer se slednji ni strinjal, ker zaradi delovanja v več drugih organizacijah nima časa, bo pa v kolikor je v njegovi moči, pomagal novemu vodstvu. Podan je bil predlog, da do naslednje skupščine vodstvo zveze poišče v.d. tajnika. S predlogom se je strinjala večina navzočih delegatov. Sprejet je bil predlog, da predsednike komisij in organov določijo izvoljeni člani med sabo.

Volilna komisija je pregledala glasovnice, 26 je bilo veljavnih in ena neveljavna. Za novo predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče so bili soglasno izvoljeni predlagani kandidati. Pri volitvah za pet člansko komisijo za priznanja je bilo na glasovnici šest kandidatov. Komisija je seznanila prisotne z izidi glasovanja.

Tomaž Klinar 25 glasov ZA

Dušan Suhadolnik 23 glasov ZA

Jože Šlamberger 22 glasov ZA

Jožef Plohl 20 glasov ZA

Zlatko Stropnik 19 glasov ZA

Navedeni kandidati so bili izvoljeni v komisijo za priznanja, g. Stane Korošec pa z 18 glasovi ni bil izvoljen za nov mandat. Gospod Lopatič se je prisotnim delegatom zahvalil za izkazano zaupanje.

V skladu z zakonodajo se mora v mesecu dni od izvedene volilne skupščine na upravni enoti spremeniti naslov sedeža SZDGPMŽ in določiti zakonite zastopnike za finančno poslovanje z banko. Glede na to, da je bil Tomaž Benedik kot podpredsednik že v starem mandatu eden od podpisnikov, prav tako blagajničarka Esma Raković, se jim s soglasjem delegatov podaljša mandat, nov predsednik Ivan Lopatič pa je že po funkciji pooblaščen podpisnik. Primopredaja med starim in novim vodstvom se mora opraviti do konca junija. Predsednik g. Lopatič bo sklical sestanek novega vodstva do 23.6. 2017.

SKLEP 3:

V Pravilih SZDGPMŽ se popravi 3.člen , sedež SZDGPMŽ je na naslovu : Pesje 24, 8270 Krško.

Pooblaščeni podpisniki pri banki so: Ivan Lopatič, Esma Raković in Tomaž Benedik.

 

Ad.7

Program dela in finančni plan za leto 2017 je bil v pisni obliki, kot priloga letnemu poročilu, razdeljen delegatom. G. Sitarja je zanimalo zakaj naj bi delali popravke v vzorniku za perutnino. Pojasnilo je dal g. Stane Korošec, ki je povedal, da je v vzorniku objavljena napačna slika gosi, kar bi morali popraviti.

Novega vodjo sekcije za ptice g. Darka Kavaša je zanimalo kakšen je sistem razdelitve sredstev predvidenih v finančnem planu za specialne razstave pod okriljem SZDGPMŽ. Ali se razdelijo vsa razpoložljiva sredstva, čeprav je ena sama specialna razstava, do kdaj je mora biti izdan razpis ?

Pojasnjeno je bilo, da do sedaj še nobeden od organizatorjev specialnih razstav ni vložil na naslov SZDGPMŽ prošnjo za dodelitev finančnih sredstev. Večina se je strinjala, da bi morala statutarna komisija pripraviti Pravilnik o financiranju specialnih razstav pod okriljem SZDGPMŽ,

upravni odbor SZDGPMŽ pa na osnovi pravilnika pravočasno objaviti razpis.

Ad.8

Program dela in finančni plan za leto 2017 sta bila dana v potrditev. Delegati so soglasno potrdili program dela in finančni plan.

Ad.9

Blagajničarka Esma Raković je prisotnim predlagala, da članarina, prispevki sekcij, cene obročkov in tiskovin ostanejo enaki kot v lanskem letu. Ker drugih predlogov ni bilo, je njen predlog dan na glasovanje. Delegati so se soglasno strinjali s predlogom blagajničarke.

Sprejet je bil :

SKLEP 4:

Članarina, prispevki sekcij, cena obročkov in tiskovin ostanejo enaki kot za leto 2016. Društva in klubi morajo sezname članov poslati na naslov blagajničarke najkasneje do 30.6. 2017.

Ad.10

Tajnik je povedal, da ni bilo novih prošenj za vključitev v SZDGPMŽ. Dve članici že drugo leto nista oddali seznama članov in posledično tudi nista plačali članarine SZDGPMŽ. Predsedujoči je dal na glasovanje predlog o prenehanju članstva v SZDGPMŽ za društvi Gallus Bartholomaeus in Društvo gojiteljev slovenskih pasem malih živali. Delegati so soglasno potrdili predlog o prenehanju članstva v SZDGPMŽ.

G. Staneta Novaka je zanimalo število članov v SZDGPMŽ. Odgovorila mu je blagajničarka, ki ima zgolj podatke o plačanih članarinah, pri tem pa izpostavila dejstvo, da nekatera društva ne plačujejo članarine za vse člane tako, da dejanskega stanja o številu članov nima. Leta 2013 je bilo 823 plačanih članarin, 2014 jih je bilo 738, 2015 je bilo 840 plačanih članarin in leta 2016 863 nakazanih članarin.

Sprejet je bil :

SKLEP 5:

Društvu Gallus Bartholomaeus in Društvu gojiteljev slovenskih pasem malih živali s preneha članstvo v SZDGPMŽ.

Ad.11

Predsednik Združenja sodnikov Igor Čegovnik je podal predlog, da SZDGPMŽ njihovo društvo oprosti plačevanja članarine, Združenje sodnikov pa ne bo več zaračunavalo dodatnega dela pri kontroli ocenjevalnih kartončkov. Svoj predlog je argumentiral z enakovrednostjo zneskov članarine zvezi in dodatnega dela sodnikov. Njegov predlog so delegati soglasno podprli.

Igor Čegovnik je predlagal, da skupščina poimensko potrdi tri delegate, ki bodo našo zvezo leta 2018 zastopali na EE konferenci. Svoj predlog je utemeljiv s predčasno rezervacijo letalskega prevoza na Dansko, saj bi lahko vozovnice dobili po bistveno nižji ceni. Repliciral mu je g. Truntič, ki je menil, da ne vidi potrebe po treh delegatih, saj bodo stroški izredno visoki. Predsednik Lopatič je menil, da je poimenski seznam delgatov stvar upravnega odbora, ki bo o tem razpravljal na svoji prvi seji. Delegati so glasovali o predlogu Igorja Čegovnika. Za njegov predlog je glasovalo 26 delegatov, proti je bil 1 delegat.

Stane Korošec je izrazil začudenje in ogorčenje nad odločitvijo UO SZDGPMŽ, ki ni potrdilo odločitve komisije o podelitvi Lehrmanove plakete gospodu Branku Herguli. Mihael Benetek mu je odgovoril, da so člani UO SZDGPMŽ na dopisni seji ponovno obravnavali pritožbo DGPMŽ Ormož ter ponovno pretehtali njihove argumente, vendar so ostali pri svoji odločitvi. UO SZDGPMŽ je svoj pisni odgovor na pritožbo z obrazložitvijo poslal na naslov DGPMŽ Ormož.

Gospod Ludvik Smrekar je menil, da je komisija naredila zelo veliko napako, ko plakete Antona Lehrmana ni podelila dolgoletnemu članu Alojzu Gobarju, ki je s svojim delom na vseh državnih razstavah, izjemnimi gojiteljskimi uspehi doma in v tujini prispeval levji delež k uspešnemu delu SZDGPMŽ v več mandatih. Ne glede na to, da vloga za podelitev ni izpolnjevala vseh zahtev pravilnika, vsi ki smo sodelovali v organizacijah državnih razstav vemo, koliko truda je Alojz Gobar vložil v našo zvezo, izjema so po njegovem člani komisije za priznanja.

Gospod Stane Novak ni bil zadovoljen s seznamom nagrajencev ob 40 letnici SZDGPMŽ. Menil je, da na seznamu manjka nekaj članov, ki bi si to priznanje zaslužili. Omenil je gospoda Jožeta Slugo in Egona Plevnika. Gospod Benetek je pojasnil, da je UO zveze seznam sestavil na podlagi prispevka posameznikov in društev pri delovanju zveze v zadnjih 10 letih.

 

Andreja Meterca je zanimalo kdaj bodo podeljene EE medalje za leto 2015. Tajnik je pojasnil, da bodo medalje (tudi za pretekla leta) podeljena na današnji skupščini.

Sprejet je bil :

SKLEP 6:

Združenje sodnikov ne bo več izdajalo faktur za dodatno delo pri kontroli ocenjevalnih kartončkov in bo oproščeno plačevanja članarine SZDGPMŽ, ostane pa jim pravica glasovanja.

Na EE konferenco leta 2018 bodo odšli trije delegati. Poimenski seznam bo potrdil UO SZDGPMŽ na svoji prvi seji.

Ad.12

Mihael Benetek, Ivan Lopatič in Stane Korošec so podelili priznanja Antona Lehrmana.

Plaketo Antona Lehrmana so prejeli :

DGMŽ Novo Mesto, Andrej Meterc in Peter Podvršnik.

Zlate značke Antona Lehrmana so prejeli :

Milan Sitar, Alojz Vidmar, Franc Štumberger, Ivan Fekonja, Franc Petek, Damjana Dermastja.

 

Ad.13

Podeljene so bile EE medalje za najgojitelje leta. Pri kuncih sta jih prejela Emil Koren za leto 2015 in Peter Podvršnik za leti 2014 in 2016.

Najgojitelj pri perutnini in dobitnik EE medalje za leto 2015 je Blaž Berlič.

Najgojitelj pri morskih prašičkih in dobitnik EE medalje za leto 2016 je Tomaž Benedik.

 

Ad.14

Mihael Benetek je v uvodu na kratko predstavil zgodovino naše zveze, ki je v takšni obliki kot je danes nastala leta 1977. Iz začetnih 6 društev ustanoviteljic se je število članic v 40 letih povzpelo na kar 35.

K razvoju naše zveze so veliko prispevali tudi današnji nagrajenci, ki so v zadnjih desetih letih vložili veliko truda na področju vzreje, predstavljanju naše zveze v tujini ter na evropskih in državnih razstavah. Predsednik Lopatič in Mihael Benetek sta podelila priznaja ob 40 letnici SZDGPMŽ naslednjim društvom in posameznikom :

DGMŽ Murska Sobota, DGMŽ Ptuj, DGMŽ Kranj, DGMŽ Novo Mesto, DGMŽ Koroška, DGPMŽ Žalec, DRMŽ Jesenice, DZGMŽ Maribor, ZDGPMŽ SV Slovenije, Združenje sodnikov, ZZGMŽ Trbovlje, DGPMŽ Ormož, DGMŽ Škofja Loka.

Tomaž Benedik, Mihael Benetek, Igor Čegovnik, Borut Ernestl, Marjan Ernestl, Franc Glažar, Alojz Gobar, Sonja Gomboc, Stojan Jamnikar, Tomaž Klinar, Džoni Kočivnik Lesjak, Zvonko Kokol, Stanislav Korošec, Milan Marin, Peter Podvršnik, Ludvik Smrekar, Tomaž Zver, Anton Žumer in Mirko Žurbi.

Predsednik Lopatič in bivši predsednik Benetek sta DGMŽ Vrhnika podelila posebno priznanje ob 80 letnici njihovega društva. Za 40 let delovanja je s priznanjem nagradila tudi ZZGPMŽ Trbovlje.

Ad.15

Sledil je družabni zaključek skupščine.

 

Uradni del skupščine je bil zaključen ob 11:45.

 

 

Zapisnikar :

Peter Podvršnik

 

Overovatelj zapisnika :

Milan Sitar

Overovatelj zapisnika :

Stane Novak

 

 

ZAPISNIK - Organizacijski odbor Državne razstave - 12. 9. 2016

Zapisnik

sestanka organizacijskega odbora državne razstave SZDGPMŽ,

 

ki je bil 12.9. 2016 s pričetkom ob 18:00 na Trojanah.

Prisotni: Branko Funda, Sanja Stropnik, Mihael Benetek, Jože Ločniškar,Esma Raković, Tomaž Benedik, Alojz Vidmar, Zvonko Kokol, Andreja Obu, Borut Ernestl, Tomaž Zver, Stane Novak in Peter Podvršnik.

Odsotnost so opravičili : Boštjan Koren, Štefan Jeza.

Vabilu se niso odzvali : Shaip Sadiku, Peter Kovačec, Jožef Plohl, Marjan Lorber.

 

Predlagani dnevni red :

1. Pregled prispele pošte.

2. Priprave na državno razstavo.

3. Razno.

 

Ad.1

Predsednik Benetek je pozdravil vse prisotne in prebral dnevni red na katerega ni bilo pripomb oz. dopolnil.

Tajnik je prisotne seznanil s prispelo pošto. Prispela je samo prijava društvene razstave DGPMŽ Ormož.

Ad.2

Pregled dosedanjih aktivnosti je podal tajnik, ki je naslovil na Simbio prošnjo za brezplačen odvoz smeti, na naslov župana pa dopis s prošnjo za donacijo. Odgovor na oba dopisa še ni prejel. S strani Veterinarskega centra Celje je pridobljeno soglasje za veterinarsko pomoč v dneh razstave. Pozanimal se je tudi za tople obroke, najcenejši ponudbi je podalo gostišče Medved, kjer stane malica 3,80 ? in Pizzeria Limbo, kjer je cena enoločnice 4,20 EUR + dovoz malic na razstavni prostor. Podvršnik se je osebno zglasil na VURS Celje, kjer je dobil zagotovilo, da za razstavo trenutno ne bo potrebnih cepljenj. Na TV Celje so obljubili prispevek v oddaji Dogodki dneva, ki bi bil predvajan v večernem in dopoldanskem terminu 25. in 26.11.

Tajnik bo poskrbel tudi za objavo plakatov na mestnih in primestnih avtobusih Izletnika Celje ter z objavo plakatov v šolah in vrtcih. Kontakt še ni bil vzpostavljen s firmo Vitan trade glede donacije hrane za živali.

Ločniškar je predlagal, da se na vljudnostni obisk k direktorici Ani Matjašič odpravi Zvonko Kokol in preveri možnosti za donacijo hrane. Andreja Obu je predlagala sodelovanje v pogovorni oddaji radia Celje, ki bi bila na sporedu dva dni pred razstavo ob 11:45 in je tudi pripravljena v njej sodelovati. Podan je bil predlog o zakupu jumbo plakata vendar se moramo najprej pozanimati o ceni. Glede nabave filca, kot nadomestka za slamo se bosta pozanimala Tomaž Benedik in Jože Ločniškar.

Sprejet je bil sklep, da se prodaja živali vrši direktno med prodajalcem in kupcem brez 10% provizije zvezi s tem, da mora transakcije in izvzem živali nadzirati predstavnik organizacijskega odbora. Za predstavnika za medije je bil izbran predsednik Mihael Benetek.

Borut Ernestl in Esma Raković sta predlagala, da je nujno potrebno narediti projekcijo prihodkov in odhodkov glede na pričakovano število živali. Finančni plan razstave sproti korigirati, tako da bo že pred razstavo razviden približen finančni rezultat. Na razstavni pravilnik je bilo nekaj pripomb vezanih na visoko ceno kataloga in na dogovor o koriščenjuu posodic, ki jih imajo nekateri gojitelji še od prejšnjih razstav. Predsednik Benetek je mnenja, da je bolje s strani zveze nabaviti nove posodice, kot pa da se nam zgodi, da na dan vhlevljanja teh posodic ne bi imeli in bili kaznovani s strani inšpektorja VURS-a, v skrajnem primeru tudi z zaprtjem razstave. Glede kataloga bo UO Zveze še preveril možnosti znižanja cene.

Vabila sosednjim nacionalnim zvezam bodo poslana po 10.10. 2016, ko bomo že okvirno vedeli število živali oz. vrst in pasem.

Tehnični vodja razstave G. Vidmar je glede zadolžitev golobarske sekcije na razstavi govoril z g. Žurbijem, ki je dal svoje zagotovilo, da bo poskrbel za vse naloge, ki bi jih morala opraviti predsednik sekcije in njegov namestnik. Tajnik je prisotne seznanil, da je g. Jeza pripravljen sodelovati pri sestavljanju kataloga za golobe, v kolikor bi ga za to delo potrebovali.

Ad.4

Blagajničarka je prisotne seznanila s problematiko seznamov članstva in izstavljanja računov. Navedla je primer DGMŽ Koroška, kjer ni razvidno kdo na seznamu je junior, družinske članarine so stvar posameznega društva, prav tako častni člani. Če so častni člani oproščeni plačevanja članarine v društvu še ne pomeni, da so oproščeni plačevanja članarine SZDGPMŽ. Enako velja za družinske člane.

Blagajničarka ima tudi problem z izplačilom stroškov prevoza na EE konferenco saj je g. Kočivnik prinesel račun za gorivo ni pa izpolnil potnega naloga. G. Kokol je obljubil, da bo vstopil v kontakt z g. Kočivnikom in stvar uredil.

Tajnik je prisotne opozoril na članek g. Klinarja na naši spletni strani. V njem je predstavljena nova oblika hemoragične bolezni pri kuncih - RHDV-2, od leta 2014 prisotna tudi v Nemčiji. Preventivna cepljenja so le delno uspešna zato g. Benedik predlaga, da vsaj leto ali dve gojitelji pazijo pri nakupih kuncev v tujini ali se jim začasno odrečejo oz. osvežitve iščejo doma.

 

Sestanek je bil zaključen ob 19:25.

 

Zapisnik pripravil tajnik,

Peter Podvršnik

 

Poročilo s sestanka Sekcije za golobe pri EE

Poročilo Sekcije za golobe pri EE

Petek, 6. maja s pričetkom ob 8:00 v Vösendorf, Avstrija

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

Pozdrav predsednika sekcije Augusta Heftenbergerja. Še posebej pozdravi častne člane.

2. Ugotovitev sklepčnosti

Prisotnih je 38 delegatov iz 20 držav. Upravičeno odsotne; Danska, Norveška, Švedska. Neopravičeno odsotne pa so: Irska in Makedonija.

3. Poročilo iz sestanka sekcije 2015 v Metzu, Francija

Poročilo je bilo že vnaprej predstavljeno na EE- spletni strani. Glede na to, da niso bile predlagane nobene spremembe se poročilo iz Metza soglasno potrdi.

4. Poročila iz sestankov predsedstva

Niso se uspeli dogovoriti glede sofinanciranja EE od obročkov v višini 0,01 ?.

Analizirali so potek EE razstave, ki pri golobih ni bila tako slabo organizirana, kot pri perutnini in kuncih.

Predlagali so dva nova častna člana, ki pa sta še anonimna in bosta proglašena na generalni skubščini.

Srbska zveza se še ni združila. Dve zvezi sta šli pod krovno zvezo, ena pa je ostala zunaj krovne zveze , tako ,da kljub vsem naporom zvez niso uspeli združiti.

Nameščena je nova spletna stran EE za vnos podatkov, ki naj bi končno delovala.

Naslednja skupščina bo na Madžarskem v okolici Budimpešte - Eger 2017, 2018 na Danskem.

V Bolgariji še vedno uporabljajo odprte obročke, ki pa morajo biti od letos (2016) zaprti, kot v ostalih državah članicah.

Šolanje sodnikov v Franciji, Saint Avoidu, je bilo odlično pripravljeno.

Na EE razstavi vsi sodniki niso optimalno izpolnjevali kartonov, kot smo se dogovorili na šolanju sodnikov v Saint Avoid Franciji.

Predlaga se, da bi na EE razstavi posamezen sodnik ocenil največ 140 živali v dveh dneh (drugi dan do 10. ure).

Težava: s sodniki iz držav, ki se ne udeležujejo šolanja sodnikov in vseeno sodijo na EE razstavah zaradi kvot živali iz svojih držav.

Naslednje šolanje za EE sodnike bo v Švici od 16. - 18.09.2016. Leta 2017 v mestu Doren na Nizozemskem leta 2018 bo na Danskem in 2019 v Avstriji.

5. Dnevni red generalne skupščine Evropske zveze 7. maja 2016

Delegati nimajo pripomb in dodatkov k dnevnemu redu generalne skupščine.

6. Odobritev pasemskih specialnih evropskih razstav za golobe v 2017

Odobrene EE specialne razstave , ki so odobrene za sezono 2016/2017 bodo objavljene na spletni strani EE.

Za nas najbolj zanimiva EE specialna razstava bo razstava vzhodno evropskih letalcev in 2. EE razstava balkanskih pasem golobov , ki bo v Virovitici na Hrvaškem od 13. - 15. Januarja 2017

7. 28. Evropska razstava od 13. - 15. Novembra 2015 v Metzu (F)

Razstava se bo tako ali drugače vpisala v zgodovino predvsem zaradi slabe organizacije . Razstavljenih je bilo 11.900 golobov. Bosna in Hercegovina se razstave ni mogla udeležiti, ker niso smeli prečkati meje.

Sodniki so bili iz 15 držav. Bilo je 8 vodij ocenjevanj. Slaba je bila organizacija oskrbe kontaktnih oseb in sodnikov. Bilo je nekaj težav z diplomami za EE prvake in EE mojstre vzgoje.

8. Volitve

Ponovno se soglasno izvolijo:

- za predsednika: August Heftenberger

- za tajnika: Hans Shipper

- za predsednika komisije za standarde: Jean Luis Frindel

9. Poročilo komisije za standarde golobov (ESKT)

a) Poročilo iz sestanka ESKT

c) Predhodno poročilo o mednarodnem semenarju sodnikov ocenjevalcev 2016 v Švici ; Termin od 16. - 18. Septembra 2016.

Vsa poročila so na spletni strani in so bila potrjena.

Nova EE lista bo v mesecu novembru na spletni strani EE , kjer bo že dopolnjena z novimi pasmami golobov ,ki so jih priznali letos.

Nemški King klub je dal zahtevo za 11 mm obročke - sprememba iz Amerike ni bila potrjena, zaradi tega se zahtevi ni ugodilo - vloga se je zavrnila.

Anglija se je pozitivno odzvala in tako se njihovi standardi počasi usklajujejo s standardi EE.

Pasme iz Bolgarije in Romunije bodo še enkrat preučili. Morali jih bodo predstaviti na naslednji specialni EE razstavi oziroma na EE razstavi

Romunom so odobrili pasmo Adrea letalec, poleg tega pa so preučili standard Anatolskih kratkokljunih galebčkov ter angleških galebčkov , ter ga uskladili .

Šolanje sodnikov ocenjevalcev golobov bo skupaj s sodniki ocenjevalci perutnine v Sursee v Švici od 16. Do 18. Septembra 2016

10. EE lista pasemskih golobov (stanje 2015)

EE lista pasemskih golobov EE - stanje 2015 - je na spletni strani EE. Nova bo pripravljena v septembru 2016 in bo objavljena v novembru 2016.

11. Prestavitev sekcije golobov na internetu

Internetna stran je prenovljena (Nacionalne zveze same vstavljajo podatke o svojih zvezah in sekcijah preko vstopnih kod) in je končno pričela normalno delovati.

12. Seznam delegatov (stanje 2016)

Na spletni strani EE.

13. Seznam nacionalnih komisij za standarde

Na spletni strani EE.

14. Seznam predsednikov nacionalnih sodniških zvez

Na spletni strani EE.

15. Koledar razstav 2016/17 najpomembnejših nacionalnih razstav

Na spletni strani EE.

16. Predlogi in poročila držav

Predstavi se Avstrijska zveza. Vsaka regija ima svojo zvezo, ki pa so združene v krovno zvezo. Kar dobro deluje. Imajo približno 1.400 gojiteljev golobov in letno naročijo okoli 70.000 obročkov. V zvezi je tudi 20 specialnih pasemskih klubov.

18. Podelitev EE sodnikov

Novi nazivi bodo podeljeni na šolanju sodnikov ocenjevalcev v Švici.

19. Razno

Ponovno povabilo na šolanje sodnikov v Švici.

20. Skupinska fotografija sestanka sekcije

 

Za spletno stran sekcije.

Poročilo sestavil

Čegovnik Igor

 

Zapisnik UO SZDGPMŽ - maj 2015

SZDGPMŽ

Zadobrova 51,

3211 Škofja vas                                                                                              

Zapisnik

 

sestanka UO in NO, ki je bil 20.5. 2015 s pričetkom ob 18:00 na Trojanah.

 

Prisotni: Boštjan Koren, Dušan Suhadolnik (Združenje sodnikov), Jože Ločniškar (N.O.), Borut Ernestl (N.O.), Andreja Obu, Tomaž Benedik, Shaip Sadiku, Mihael Benetek, Peter Kovačec, Zvonko Kokol in Peter Podvršnik.

Odsotnost sta  opravičila : Esma Raković in Marjan Lorber.

 

         Dnevni red :

 

 • 1. Pregled prispele pošte.
 • 2. Poročilo z EE konference v Metzu.
 • 3. Priprave na EE razstavo.
 • 4. Razno.

 

Predsednik Benetek je pozdravil vse prisotne in prebral predlagani dnevni red na katerega ni bilo pripomb oz. dopolnil.

 

Ad.1

Na naslov zveze je prispel seznam članov in anketni list društev: Beltinci, Žalec in Gojitelj Miklavž. Tajnik je opozoril, da je zadnji rok za oddajo seznama članov 31.5. 2015.

 Ad.2 :

Zvonko Kokol je prebral poročilo z EE konference, ki ga je letos pripravil Igor Čegovnik. Na konferenci je bilo prisotnih 157 delegatov. Poročilo iz Sarajeva je bilo soglasno potrjeno. V svojem poročilu je predsednik evropske zveze izpostavil nasprotovanje društev proti mučenju živali v smeri preprečevanja gojitve in razstavljanja malih pasemskih živali. Opozoril je na problematično finančno stanje, saj so odhodki večji kot prihodki. Potrebno bo poiskati dodaten vir dohodka, ena od opcij je tudi višja članarina. V Sarajevu je bil izvoljen nov podpredsednik zveze Istvan Rohringer. Iz pretekle EE razstave še vedno obstaja dolg okoli 3000 ?. Litva se je poenotila in ustanovila eno zveze, medtem ko pogajanja za ustanovitev ene zveze v Srbiji niso bila uspešna. Narejena je nova spletna stran z elektronskim vnosom podatkov na splet.  

Perutninarska sekcija se zavzema za izdelavo digitalnega standarda, še posebej zaradi nenehnih popravkov je tiskanje le teh zamudno in drago. Komisija za standarde si prizadeva za poenotenje imen pasem perutnine v različnih državah. Pri nastajanju novih pasem moramo stremeti k temu, da se bodo živali normalno razmnoževale in živele ter da ne bo nobenih ekstremnih pasemskih značilnosti. Zasedanja perutninarske sekcije se je udeležilo 33 delegatov iz 19 držav.

Na zasedanju golobarske sekcije je bilo prisotnih 46 delegatov iz 20 držav. Izvoljena je bila mednarodna komisija za pritožbe na EE razstavi. Odobrenih je bilo 8 specialnih EE razstav, to je manj kot leta 2014 ko je bilo takšnih razstav 10. Naziv EE sodnik ocenjevalec je bil podeljen 32 sodnikom iz 13 držav.V sekcijo za golbe je bila sprejeta Litva.

Sekcija za ptice šteje 50000 članov. Na sestanku je bilo prisotnih 20 delegatov iz 9 držav. Poudarili so, da so združeni lahko uspešni tudi pri projektih v Bruslju.

Kunčjerejska sekcija je imela največ dela s popravki standarda, ki je zdaj dokončan in se bo po njem ocenjevalo že v Metzu. Šolanje sodnikov v Franciji je bilo uspešno.Podelili so 44 nazivov EE sodnik ocenjevalec kuncev. Na seji je bilo prisotno 33 članov iz 17 držav. V letu 2014 ni bilo specialnih razstav. V Metzu pričakujejo udeležbo cca. 13.000 kuncev.

Poročilo cavias sekcije izpostavlja dopolnjevanje standarda, ki bo gotov do EE razstave. Prisotnih je bilo 9 delegatov iz 9 držav. Seminar za sodnike je bil uspešen. Podeljeni so bili nazivi za EE sodnike, razpravlajli pa so o boleznih, ki se pojavljajo v določenih državah.

Svet EE za zdravje in zaščito živali je v preteklem letu obravnaval 140 zadev. Ponovno se je pojavila ptičja gripa. Zdravstvene zahteve za EE razstavo so za nas ugodne. Pri izdaji dokumentov ( spričeval) se morajo vse države striktno držati navodil Francoske zveze. Predlagajo, da se v standarde ne sprejema novih ekstremnih pasem. V primeru pojava ptičje gripe bo razstavljanje za perutnino in golobe prepovedano.

Soglasno je bil potrjen predlog, da leta 2022 EE konferenco organizira Bosna in Hercegovina. Naslednje EE konferenca bo od 4. - 8.5. 2016 na Dunaju.

Pri organizaciji EE razstave V Metzu bodo prijave potekale izključno preko kontaktnih oseb nacionalnih zvez.

Ad.3

Zvonko Kokol je prisotne seznanil, da bo lahko opravljal funkcijo kontaktne osebe samo do pričetka EE razstave. Zaradi osebnih ( družinskih) razlogov v terminu razstave ne bo mogel odpotovati v Metz. Potrebno bo poiskati vsaj dve do tri osebe, ki bodo odšle v Metz skupaj s transportom ter pomagale pri vnosu in odvozu živali iz razstavnega prostora. Predsednik Benetek je prisotne opozoril, da iskanje kontaktnih oseb ni samo stvar predsedstva, temveč bi se v iskanje morali vključiti tudi vodje sekcij. Ker je največji problem pri iskanju kontaktnih oseb poznavanje tujega jezika je gospod Kovačec predlagal, da bi pri tem pomagala njegova hčerka, ki aktivno govori francosko, nemško in angleško in bi bila v veliko pomoč pri komuniciranju z organizatorjem razstave. Gospod Kokol je predlagal, da stopimo v kontakt s Tomažem Zverom. Predsednik Benetek je mnenja, da bi lahko tudi kateri od naših sodnikov, ki bodo ocenjevali v Metzu pomagal vsaj pri vhlevljanju živali. Prostovoljno se je za pomoč ponudil Shaip Sadiku. Vodja perutninarske sekcije g. Koren bo o možnosti sodelovanja povprašal  Džonija Kočivnika oz. drugo primerno osebo.

 G. Kokol je predstavil cenik na EE razstavi:

Gajbarina za eno žival je 12 ? ( kunci, perutnina, golobi ), juniorji 6 ? , ptice in morski prašički 6 ? po živali, katalog 12 ? in administrativni stroški 12 ?. Cena za 1 kolekcijo (4 živali) znaša 72 ?.

Razstavni pravilnik predvideva dve prijavnici in sicer A in B. Prijavnica A bo prevedena v slovenščino ter objavljena na naši internetni strani in poslana v tiskani obliki vsem članicam naše zveze.

Prijavnice in potrdila o plačani gajbarini bodo društva pošiljala  na naslov kontaktne osebe ( Zvonko Kokol ).

Rok za oddajo prijavnic A je do 15.8. 2015 s tem, da je priloženo potrdilo o vplačilu gajbarine. Gajbarina se nakaže na TRR. SZDGPMŽ. Prijavnico B bodo dobila samo tista društva, ki so poslala predhodno prijavnico A in so poravnala gajbarino. Prijavnice B bodo poslane, ko bo organizator poslal številke razstavnih kletk. Na prijavnici B morajo biti pri vseh živalih vpisane oznake ( kunci številke levega in desnega uhlja, pri perutnini, golobih in pticah pa oznake na obročkih). Gajbarino bo organizatorju nakazala SZDGPMŽ, denar od prodanih živali bo nakazan na našo zvezo od koder bo blagajničarka zneske nakazala našim gojiteljem. Borut Ernestl je predlagal, da se kontaktna oseba dogovori z vodjem organizacijskega odbora za skupen dovoz in vnos živali na razstavišče.

Glede načina, termina in lokacije obveznega cepljenja za perutnino in golobe se bo vodstvo zveze poizkušalo v nakrajšem možnem roku dogovoriti z ustreznimi službami. Društva bodo o tem pravočasno obveščena.

Denar za gajbarino društva nakažejo na TRR. SZDGPMŽ :

 

SZDGPMŽ, Zadobrova 51, 3211 Škofja vas

Štev.transakcijskega računa : 0215 0009 0924 107

Namen:  Gajbarina - Metz

Sklic :  vsako društvo ima svojo blagajniško šifro (glej prilogo), ki jo navede na UPN v sklicu.

 

Ad.4

G. Ločniškarja je zanimalo, zakaj še do danes ni dobil obročke za golobe v ponaročilu. Shaip Sadiku mu je odgovoril, da so bili obročki predani g. Stanetu Korošcu. Jože Ločniškar je pojasnil, da so bili obročki plačani in dostavljeni sekciji več kot mesec pred redno letno skupščino SZDGPMŽ in mu zdaj, ko so njegovi golobi že preveliki ne koristijo več. Obročki bi morali biti razdeljeni na sestanku sekcije, a ker sestanka ni bilo bi mu moral vodja sekcije obročke dostaviti po pošti.

Andreja Obu je prisotne seznanila z nesrečo, ki se ji je zgodila pred kratkim časom, ko ji je pogorela mizarska delavnica z vsemi stroji. Lokalna skupnost je v ta namen priredila dobrodelni koncert, ki bo 28.5. 2015 v dvorani Tri lilije v Laškem. Denar zbran z vstopnicami in donacijami je namenjen za nakup rabljenih strojev, da bo proizvodnja ponovno stekla. Vstopnina za koncert znaša 10 ?. Na koncert so vabljeni tudi vsi gojiteljski kolegi, ki ji bodo s tem pomagali premostiti hude težave. V kolikor se koncerta ne morete udeležiti, lahko svojo donacijo nakažete na TRR, ki bo objavljen na naši spletni strani.

 

 Sestanek zaključen ob 19.40

Tajnik, Peter Podvršnik

ZAPISNIK 1.sestanka UO SZDGPMŽ

SZDGPMŽ

Osenca 18

3000 Celje

 

 

                                      ZAPISNIK

sestanka UO SZDGPMŽ, ki je bil 22.7.2013 ob 18. uri na Trojanah.

 

Prisotni : Shaip Sadiku, Mihael Benetek, Esma Raković, Branko Funda, Marjan Lorber, Andreja Obu, Tomaž    Benedik, Peter Kovačec in Peter Podvršnik.

Izostanek opravičila : Zvonko Kokol, Sašo Reberšak

Odsotni: Jožef Plohl

 

Dnevni red:

 

 1. Opravljanje tajniških poslov.
 2. Pregled realizacije sklepov skupščine SZDGPMŽ.
 3. Poročilo o primopredaji poslov starega in novega vodstva.
 4. Program dela za leto 2013 in finančni plan.
 5. Smernice za delo upravnega odbora, organov in komisij.
 6. Naročilo obročkov in prodaja standardov.
 7. Konstituiranje statutarne komisije.
 8. Razno.

 

Na predlog Petra Podvršnika je bil dnevni red dopolnjen s tem, da je prva točka razprava o tajniških delih.

 

Ad1:

Predsednik Mihael Benetek je pozdravil vse prisotne in izrazil željo, da sestanki potekajo v konstruktivnem vzdušju in načelih demokratičnega ter kulturnega dialoga. UO je obvestil, da tajnik Sašo Reberšak zaradi družinskih in zdravstvenih problemov ne bo mogel opravljati tajniških poslov. Predlagal je, da do letne skupščine SZDGPMŽ tajniška dela kot v.d. opravlja Peter Podvršnik. Slednji je izpostavil nezdružljivost opravljanja dveh funkcij ( predstavnik regijske zveze SV Slovenije in hkrati tajnik). Prisotni so predlagali, da na sestankih  zastopa regijsko zvezo SV Slovenije eden od članov UO SV Slovenije, Peter Podvršnik pa do izvolitve novega tajnika opravlja tajniška dela. Predlog je bil dan na glasovanje in soglasno potrjen. Sprejet je bil :

SKLEP 1:    Peter Podvršnik bo do izvolitve novega tajnika kot v.d. opravljal tajniška dela. Nadomestnega člana v UO SZDGPMŽ določi UO ZDGPMŽ SV Slovenije.

     

Ad2:

Realizirani so sklepi skupščine SZDGPMŽ. Predsednik je na UE Celje pravočasno vložil vlogo za spremembo zastopnika in sedeža SZDGPMŽ.

 

Ad3:

Primopredaja je potekala v dveh delih. Borut Ernestl in Peter Podvršnik sta primopredajo tajniške dokumentacije s popisnim zapisnikom opravila 14.7. 2013., oba predsednika in blagajnika pa 16.7. 2013.

Blagajničarka je povedala, da dokumentacija še ni povsem pregledana, nima namreč še dostopa do vseh blagajniških podatkov, zato še ne more podati dejanskega finančnega stanja. Poročilo o finančnem stanju na dan primopredaje, 16.7. 2013 bo posredovano na sestanku UO SZDGPMŽ, predvidoma v drugi polovici septembra. Do takrat se bo preveril tudi zakonski rok oz. uradno določilo hranjenja blagajniške dokumentacije. Pri prevzemu tiskovin je bilo ugotovljeno, da bo potrebno čim prej poiskati najugodnejšega tiskarja in natisniti ocenjevalne kartončke - količina cca. 9.000 do 10.000 komadov. Podan je bil predlog, da so vsi kartončki oštevilčeni, ker bi s tem zmanjšali možnost zlorabe. Ker so prve razstave že v mesecu septembru, moramo najugodnejšega tiskarja poiskati do začetka avgusta. Ponudbe se bodo zbirale na e-mail : peter.podvrsnik(at)gmail.com . O izbiri ponudnika bo odločal UO na korespondenčni seji. Sprejet je bil :

SKLEP 2:   Kartončki se naročajo pri blagajničarki. K naročilu se priloži potrdilo o plačilu kartončkov. Brez predhodnega plačila se kartončki ne bodo pošiljali naročniku.

 

Ad4:

V razpravi o programu dela za leto 2013, ki je bil objavljen v prilogi zapisnika skupščine SZDGPMŽ, so se člani UO osredotočili predvsem na konsolidacijo finančnega stanja, organizacijo strokovnih predavanj ter sodelovanju s strokovnimi ustanovami.Prisotni so si bili edini, da bo potrebno zmanjšati stroške delovanja zveze. To lahko zagotovimo na dva načina: z racionalizacijo izplačil kilometrine, fotokopiranja gradiva in poštnine, zmanjšanjem stroškov pri izvedbi letne skupščine zveze, sodelovanjem na EU konferenci s samo enim predstavnikom ter s pridobivanjem finančnih sredstev s pomočjo sponzorjev, donatorjev oz. s pridobitvijo statusa društva širšega družbenega interesa. Člani UO zveze so soglasno sprejeli odločitev, da se z namenom zmanjšanja stroškov zveze do nadaljnjega odpovedujejo povračilu kilometrine. Stroške poštnine in fotokopiranja nameravamo zmanjšati s pošiljanjem po elektronski pošti, zato še enkrat apeliramo na predsednike društev in klubov, da nam posredujejo e-mail enega od njihovih članov kamor bo tajnik pošiljal e-pošto. Seznam članov, z žigom društva in podpisom predsednika, je potrebno poslati na naslov blagajnika SZDGPMŽ :  Esma Raković, Klavčičeva 13, 1241 Kamnik , najkasneje do 3.8. 2013.

Peter Kovačec je predlagal, da vzpostavimo stike z območnimi uradi VURS-a, kjer imajo posebne službe za strokovna predavanja, kjer bi gojiteljem s pravnega vidika pojasnili različne postopke s katerimi se srečujejo, od inšpekcijskih postopkov, hlevskih knjig, prijave reje, do postopkov izvedbe razstav.Branko Funda je menil, da bi zveza morala pridobiti status rejske organizacije, da bi lahko črpali sredstva iz razpisov ministrstva za kmetijstvo, predvsem za prirejo belega mesa. Predlagal je tudi, da se v sklopu zveze ustanovi nova sekcija za slovenske pasme in slovenske avtohtone pasme. Sekcija bi tesno sodelovala z biotehnično fakulteto.Zaradi operativnih težav še ni možno potrditi finančnega plana za leto 2013. Za podpisnike gotovinskega poslovanja so bili predlagani : Mihael Benetek, Tomaž Benedik in Esma Raković.

Sprejet je bil :

SKLEP 3:   Člani upravnega odbora se do nadaljnjega odpovedujejo povračilu za kilometrino, ko se udeležujejo sestankov SZDGPMŽ. Finančni plan za 2013 se bo sprejemal na naslednjem sestanku UO. Podpisniki za gotovinsko poslovanje so: Mihael Benetek, Tomaž Benedik in Esma Raković.

 

Ad5:

Smernice za delo UO, organov in komisij so bile zajete že v prejšnjih točkah. Ker v letošnjem letu ne bo državne razstave je predsedstvo SZDGPMŽ razpisalo specialne razstave. Organizatorji le teh bodo potrjeni na sestankih sekcij v prvi polovici septembra.

 

Ad6:

Naročilo obročkov je bilo realizirano s strani vodij sekcij. Upravni odbor je na predlog predsednika g. Benetka soglasno potrdil gospoda Igorja Čegovnika za kontaktno osebo s proizvajalcem obročkov. Na zalogi je ostalo še 64 standardov za golobe. UO zveze  je predlagal, da gospod Shaip Sadiku apelira na vodje golobarskih sekcij po društvih, da nabavijo čim več vzornikov ali da vsa društva nabavijo še vsaj po dva vzornika. Sprejet je bil :

SKLEP 4:   Gopod Igor Čegovnik je kontaktna oseba naše zveze s proizvajalcem obročkov. Predsednik Mihael Benetek mu pošlje pisno pooblastilo.

 

Ad7:

Predlagani so bili naslednji kandidati : Peter Kovačec, Zvonko Kokol, Branko Funda, Tomaž Benedik in Peter Podvršnik. UO je predlagane kandidate soglasno potrdil in sprejel :

SKLEP 5:    Predsednik statutarne komisije je Peter Kovačec,  člani komisije so : Zvonko Kokol, Branko Funda, Tomaž Benedik, Peter Podvršnik.

 

Ad8:

Gospod Marjan Lorber je prisotne obvestil, da njegovo društvo ZLGŽ Maribor v terminu od 19. - 22.9. 2013 organizira mednarodno razstavo malih pasemskih živali, ki se bo odvijala v Pobrežju pred centrom TUŠ.

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.50 uri.

 

 

Zapisnikar: Peter Podvršnik 1.r

 

ZAPISNIK 2. sestanka UO SZDGPMŽ

SZDGPMŽ Osenca 183000 Celje

 

Zapisnik

2. sestanka UO SZDGPMŽ, ki je bil 23.9. 2013 s pričetkom ob 17:30 na Trojanah.

Prisotni: Peter Kovačec, Mihael Benetek, Tomaž Benedik, Esma Raković, Branko Funda, Shaip Sadiku, Zvonko Kokol, Andreja Obu in Peter Podvršnik.

Odsotnost sta opravičila : Marjan Lorber in Jožef Plohl.

 

Predlagani dnevni red :

1. Pregled prispele pošte.

2. Pregled sklepov prejšnjega sestanka.

3. Poročilo o finančnem stanju ob primopredaji poslov.

4. Specialne razstave v letu 2013.

5. Priprave na državno razstavo 2014.

6. Revija Gojitelj.

7. Razno.

 

Ad.1

Predsednik je pozdravil vse prisotne in prebral dnevni red, ki je bil sprejet v predlagani obliki. V.d. tajnika je prisotne seznanil, da je naslov zveze prišel račun za ocenjevalne kartončke, dopis iz AJPESA o sprembi naslova ter pismo iz DGMŽ Kranj. Blagajničarka je opozorila, da se veliko društev ne drži navodil glede pošiljanja seznamov članstva oz. plačujejo članarino in obročke z eno položnico. Predlagala je, da se pripravi poslovnik, ki bo urejal način poslovanja in komuniciranja zveze z društvi. Sprejet je bil :

SKLEP 6 : Statutarna komisija pri SZDGPMŽ pripravi predlog Poslovnika SZDGPMŽ.

 

Ad.2

Peter Podvršnik je prebral sklepe s 1.sestanka z dne, 22.7. 2013. Realiziran je bil sklep št.1. ZDGPMŽ SV Slovenije je za nadomestnega člana v UO SZDGPMŽ izvolila gospoda Štefana Jezo. Realiziran je sklep št.2 in št.3. Sklep št.4 je delno realiziran, saj mora predsednik SZDGPMŽ poslati še pisno pooblastilo gospodu Čegovniku. Sklep št.5 je realiziran. Postavljeno je bilo vprašanje o oprostitvi članarine za KG Slovenski beloglavček. Po razpravi so se prisotni strinjali, da se o oprostitvi članarine glasuje za vsako leto posebej na letni skupščini SZDGPMŽ. Blagajničarka je navedla tudi vsa društva oz. klube,ki do roka 3.8. 2013 še niso poslali sezname članov. Članarino za leto 2013 je poravnalo samo polovico članic. Neplačnicam je bilo s strani blagajničarke poslano obvestilo oz. navodilo kako naj postopek izvedejo. Predsednik Benetek je predlagal, da v kolikor do 10.10. 2013 neplačnice ne bodo poslale sezname članov in račun poravnale najkasneje do20.10. 2013 ne bodo smele razstavljati na specialnih razstavah pod okriljem SZDGPMŽ niti ne bodo dobile delegiranih sodnikov za svoje razstave. Sprejet je bil :

SKLEP 7:

Zadnji rok za oddajo seznamov članov je 10.10. 2013, zadnji rok plačila članarine je 19.10. 2013. Organizatorji vseh vrst razstav, kakor tudi sodelujoči razstavljavci morajo imeti poravnane vse obveznosti do SZDGPMŽ. V kolikor društva oz. klubi do 20.10. 2013 ne bodo imeli poravnanih obveznosti, bo o tem obveščeno Združenje sodnikov, ki neplačnicam ne sme ocenjevati živali, prav tako ne sme delegirati ocenjevalcev organizatorjem razstav z neporavnanimi obveznostmi. Spisek neplačnikov bo Združenju sodnikov poslala blagajničarka SZDGPMŽ.

 

Ad.3

Vodenje transakcijskega računa zveze je od 4.9. 2013 dalje prevzela izpostava NLB v Kamniku. Ta dan so uradna pooblastila, kot zakoniti zastopniki SZDGPMŽ, podpisali Mihael Benetek, Esma Raković in Tomaž Benedik. S tem dnem so omenjeni tudi dobili možnost vpogleda dogajanja na TRR. SZDGPMŽ.

Blagajničarka je podala stanje na transakcijskem računu SZDGPMŽ in sicer za dan,13.7. 2013 Na računu je bilo 3.134,71 ? ter neplačanih računov za 2.875,61 ?. Prilivi na račun so bili po 1.7. 2013 iz naslova perutninarske sekcije ( nakazilo za obročke 2014). Prilivi v juliju 2013 se že nanašajo na mandat novega vodstva in iz teh prilivov je staro vodstvo poravnalo račun za obročke 2013.

 

Prisotni so sprejeli :

SKLEP 8:

Blagajničarka pridobi bančni izpisek o stanju na TRR. SZDGPMŽ na dan, 16.6. 2013 in na dan, 1.7. 2013.

 

Ad.4

Na osnovi razpisa so sekcije potrdile naslednje organizatorje specialnih razstav:

Perutninarska sekcija, 24. - 27.10. 2013 DZGMŽ Maribor specialna razstava Štajerskih kokoši, 13. - 15.12. 2013 6.superpokal za perutnino, DGPMŽ Ljubljana-Moste-Polje.

Kunčjerejska sekcija , 24. - 27.10. 2013 DZGMŽ Maribor, specialna razstava kunčjih parov, 22. - 24.11. 2013 DGMŽ Vrhnika, specialna razstava samcev, 13. - 15.12. 2013, DGMŽ Koroška, Prevalje, 15.superpokal za kunce.

Golobarska sekcija, 29.11. - 1.12. 2013 DGMŽ Ptuj - specialna razstava kingov.

Sekcija za morske prašičke, 24. - 27.10. 2013, specialka , DZGMŽ Maribor, Europark.

 

Ad.5

Peter Podvršnik je predlagal, da se do naslednjega sestanka, predvidoma v decembru, poišče najugodnejšega

ponudnika dvorane. Sam bo informacije pridobil na naslovu Celjskega sejma, gospod Peter Kovačec se bo pozanimal za sejmišče v Gornji Radgoni in gospod Shaip Sadiku za Gospodarsko razstavišče v Ljubljani.

 

Ad.6

Predsednik Benetek je člane UO seznanil s pogovorom, ki ga je imel s Tomažem Klinarjem, urednikom revije Gojitelj. Na sestanku sta bila prisotna še Branko Funda in Peter Podvršnik. Tomaž Klinar je obljubil, da bo tudi vnaprej ostal glavni urednik revije, vendar je apeliral na vodje sekcij, da tudi sami zagotovijo zadostno število člankov. Tiskanje revije bo ostalo pri istem tiskarju ( Babović). Cena številke bo dražja za 10%. S ciljem, da bi se povečalo število naročnikov je Peter Kovačec predlagal, da našo revijo predstavimo tudi po osnovnih šolah, še posebno tam, kjer imajo učenci biološke krožke. Pri tem bi imeli veliko vlogo predsedniki društev, ki bi promovirali našo revijo v matičnem okolju.

 

Ad.7

Tomaž Benedik in Esma Raković sta predlagala, da Mirko Žurbi prevzame nadzor in delo s tiskovinami ( ocenjevalni kartončki, diplome, značke ) in skrbi za to, da je teh vedno dovolj na zalogi. Prisotni so se s predlogom soglasno strinjali.

Shaip Sadiku je kot vodja golobarske sekcije predlagal, da se EE medalja za leto 2012 podeli gospodu Igorju Čegovniku. S strani ostalih članov UO mu je bilo podano pojasnilo, da lahko o dobitniku medalje odloča samo sekcija na osnovi pravilnika o EE medaljah.

Podan je bil predlog, da proizvajalcem krmil in opreme za male živali ponudimo oglaševanje na naši spletni strani s pomočjo povezave z njihovo internetno stranjo, prav tako pa možnost oglaševanja v naši reviji.

Postavljeno je bilo vprašanje ali bo naša zveza prevedla novi evropski standard za kunce. S strani predsednika je bilo pojasnjeno, da trenutno finančno nismo sposobni realizirati ta projekt, bomo pa poizkusili obstoječi slovenski standard dopolniti z novimi pasmami in popravki tež ter dolžinami uhljev.

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:50 uri.

 

Zapisnik pripravil,

Peter Podvršnik