< DRŽAVNI PRVAKI 2014
19.01.2015 08:39 Starost: 5 yrs

RAZPIS - GOJITELJ


Na osnovi sklepa predsedstva SZDGPMŽ z dne,14.1. 2015 objavljamo :

RAZPIS

za pet (5) članski uredniški odbor in odgovornega urednika glasila GOJITELJ.

 

Predsedstvo SZDGPMŽ vabi vsa zainteresirana društva, klube in člane SZDGPMŽ, da posredujejo predloge za nov uredniški odbor glasila GOJITELJ.

UREDNIŠKI ODBOR:

Glasilo Gojitelj ureja uredniški odbor, ki šteje pet članov. Predlagatelji članov uredniškega odbora so člani društev in klubov SZDGPMŽ, ki se jih obvesti z objavo. Zaželjeno je, da so v uredniškem odboru s svojimi predstavniki zastopane vse sekcije naše zveze.

Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo potrdi upravni odbor SZDGPMŽ.

Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.

Naloge uredniškega odbora so:

- Oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev UO Zveze,

- Skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,

- Obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,

- Pripravljajo prispevke za objavo v glasilu,

- Obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja glasila.

ODGOVORNI UREDNIK:

- Vodi uredniški odbor,

- Odgovarja za uresničevanje uredniške politike,

- Zagotavlja redno izhajanje glasila,

- Naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,

Uredniški odbor in odgovorni urednik svoje delo opravljajo nepoklicno. Finančna sredstva potrebna za izdajanje glasila zagotovi SZDGPMŽ.

Naprošam vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo ( v prilogi) posredujete najkasneje do 15.2. 2015 na naslov:

SZDGPMŽ, Zadobrova 51, 3211 Škofja vas ali na e-mail : peter.podvrsnik@gmail.com

UO Zveze bo prejete predloge obravnaval na svoji naslednji seji.

Celje, 15.1. 2015

Predsedstvo SZDGPMŽ

IZJAVA - odgovorni urednik

 

Spodaj podpisani/a,..............................................................................................................

 

stanujoč/a na naslovu:.........................................................................................................

 

tel.št./GSM:...........................................................................................................................

 

elektronski naslov: ...............................................................................................................

soglašam s kandidaturo za odgovornega urednika/co glasila GOJITELJ.

 

V ........................................,dne, ..............................................

.......................................

(Lastnoročni podpis)

 

 

IZJAVA -uredniški odbor

 

Spodaj podpisani/a,..............................................................................................................

 

stanujoč/a na naslovu:.........................................................................................................

 

tel.št./GSM:...........................................................................................................................

 

elektronski naslov: ...............................................................................................................

soglašam s kandidaturo za člana/ ico uredniškega odbora glasila GOJITELJ.

 

V ........................................,dne, ..............................................

.......................................

(Lastnoročni odpis)